Konzumace alkoholu žáky základních škol jako sociálně-patologický jev

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou konzumace alkoholu na základní škole jako sociálně-patologického jevu. Jejím cílem je analyzovat vztah žáků 8. tříd k alkoholu. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, část teoretická a praktická. Část teoretická, vznikla zpracováním odborných zdrojů, popisuje oblast závislosti na alkoholu jako patologického jevu. Podrobněji se zabývá problematikou možného vlivu rodiny na alkoholové závislosti a preventivními opatřeními v oblasti alkoholu. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření, jak se zkoumaný vzorek staví k alkoholu, zda jsou rozdíly v konzumaci mezi chlapci a děvčaty a zdali jsou dostatečně informováni o škodlivosti alkoholu. Výsledky ukázaly, že zkoumaný vzorek má kladný postoj k alkoholu i přesto, že si myslí, že jsou o rizicích užívání alkoholu dostatečně informováni. Výsledky praktické části vyúsťují v konkrétní navrhovaná doporučení. Cílem bakalářské práce je poukázat na stále aktuální problém konzumace alkoholu pubescenty a rizika, která plynou z nedostatečné kontroly rodinou i společností.
The bachelor's thesis deals with the issue of alcohol consumption at a primary school as a social and pathological phenomenon. The aim of the thesis is to analyse the attitude toward alcohol use of eighth grade students. The thesis consists of two main sections, a theoretical part and a practical part. The theoretical part that was created by assembling information collected from technical sources describes the field of alcoholism as a pathological phenomenon. It provides some more details about the issue of possible family influence on alcohol addiction and preventive measures in the field of alcoholism. The practical part, with the aid of a questionnaire survey, investigates the attitude of the studied sample of students towards alcohol, whether there are any differences in alcohol use between boys and girls and if they are informed enough about harmful effects of alcohol. The results showed that the studied sample of students has a positive attitude towards alcohol drinking despite the fact that the students think they are well enough informed about harmful effects of alcohol consumption. The outcomes of the practical part result in specific recommendations. The aim of the bachelor's thesis is to point to an issue of pubescent alcohol consumption that is still topical and to the risks arising from insufficient control of a family and society.
Description
Subject(s)
alkohol, závislost, pubescent, rodina, prevence, škola, alcohol, addiction, pubescent, family, prevention, school
Citation
ISSN
ISBN