Finanční analýza vybraného podniku

Abstract
Tématem bakalářské práce je finanční analýza vybraného podniku. Podnik zvolený pro zhodnocení finanční situace je Obchodní družstvo Impro sídlící v Červeném Kostelci. Práci můžeme rozdělit na dva celky, teoretickou a praktickou část. První dvě kapitoly obsahují teoretickou podstatu finanční analýzy, její účel, užívané zdroje dat, dále objasňuje, komu výsledky analýz slouží a vysvětluje základní ukazatele technické analýzy. Popsána je zde horizontální a vertikální analýza, rozdílové a poměrové ukazatele. Ve třetí kapitole jsou vybrané ukazatele aplikovány na Obchodní družstvo Impro, vyjádřeny závěry a zhodnocena finanční situace podniku. Čtvrtá kapitola navrhuje, jakými způsoby by podnik mohl dosáhnout lepších výsledků analýz. Závěr shrnuje veškeré informace získané z finanční analýzy.
The theme of the Bachelor thesis is a financial analysis of a specific company. The company is called OD Impro, which has its residence in Červený Kostelec. This thesis is divided into two parts, a theoretical and a practical part. The first two chapters of this thesis include a theoretical basis of financial analysis, its purpose and data sources. Then, the chapters define the users of the financial analysis and the explanation of the basic indicators of a technical analysis. This part is a description of a horizontal and vertical analysis, differential indicators and ratios. In the third chapter, there are the selected indicators applied on OD Impro Company. Finally, the conclusions are expressed and financial situation of the company is evaluated. The fourth chapter suggests the possible ways to improve the analysis´ results. The final part of the work summons all information gained from the financial analysis.
Description
Subject(s)
finanční analýza, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, horizontální analýza, vertikální analýza, poměrové ukazatele, financial analysis, balance sheet, profit and loss, horizontal analysis, vertical analysis, ratios
Citation
ISSN
ISBN