Právní aspekty smlouvy o dílo v praxi

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá právními aspekty smlouvy o dílo v praxi. Jejím cílem bylo vytvořit návrh smlouvy, který je k nalezení v poslední části tohoto dokumentu. V prvních třech částech je poukázáno po teoretické stránce na smlouvu o dílo podle § 2586 a následující nového občanského zákona (zákon č. 89/2012, občanský zákon). První kapitola se věnuje obecně pojmu smlouva, druhá část popisuje přímo smlouvu o dílo a ve třetí kapitole jsou charakterizovány dva typy smlouvy o dílo a to stavba jako předmět díla a dílo s nehmotným výsledkem. V poslední části je zanalyzována smlouva o dílo, jejímž předmětem je deratizace a desinfekce, která byla poskytnuta od společnosti FOL-Obal, s. r. o. Na základě toho byl zároveň vytvořen návrh smlouvy o dílo.
This bachelor thesis is focused on the law adjustment of the contract for work in practise. The aim was to draw a draft contract, which is created in the last part of this document. The first three parts theoretically point out the contract for work according to § 2586 and next of the new Civil Code (law n. 89/2012, Civil Code). The first chapter deals with the concept of a contract in general, the second part describes directly the contract for work and in the third chapter, there are characterized two types of a contract for work, namely the construction as a subject of the work and the work with intangible result. In the last part, the contract for work, which was provided by FOL-Obal, s. r. o, is analyzed. The subject of the contract is deratization and disinfection. On the basis, a draft contract for the work was created.
Description
Subject(s)
Nový občanský zákoník, objednatel, smlouva o dílo, závazek, zhotovitel, Commitment, contract for work, contractor, customer, new Civil Code
Citation
ISSN
ISBN