Benchmarking PIV systému

Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením rychlostních polí metodou Particle Image Velocimetry(PIV) na definované trysce. Cílem této práce je přinést shrnutí metody PIV, navrhnouta uskutečnit experiment, který by ověřil správnost měřicí metody. Podstatou praktické částije experimentální měření rychlostních polí metodou PIV a zpracování naměřených dat.Naměřená data jsou dále upravena takovým způsobem, aby bylo umožněno jejich dalšíjednoduché zpracování. Pro získání informací o správném nastavení systému budounásledně výsledky měření konfrontovány s obecně uznávanými výsledky. Za obecněuznávané výsledky bude považován analytický výpočet trysky.
The bachelor'sthesis deals with measuring speed fields using the Particle Image Velocimetry(PIV) method on a defined jet. The aim of this thesis is to bring a summary of the PIVmethod, design and carry out an experiment to verify the correctness of the measuringmethod. The essence of the practical part is experimental measurement of speed fields usingthe PIV method and processing of measured data. The measured data are further adjusted insuch a way as to allow for their further simple processing. To obtain information about thecorrect system setup, the measurement results will then be confronted with generallyaccepted results. Analytical calculation of the jet will be considered as generally acceptedresults.
Description
Subject(s)
metoda PIV, tryska, částice, rychlostní pole, měření, PIV method, jet, particles, velocity fields, measurement
Citation
ISSN
ISBN
Collections