Vícevrstvé lokální opravy smaltovaných povrchů pomocí teplotních cyklů

Abstract
Předložená bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci technologických podmínek vysokofrekvenčního indukčního ohřevu při lokálních opravách smaltových povrchů. Hlavním cílem práce je při opravách nastavit takové technologické parametry, při kterých nebude docházet k tvorbě prasklin v původním ani opravném smaltovém povlaku. V teoretické části práce je seznámení s výrobou, vlastnostmi a možnými druhy vad smaltových povrchů. Dále jsou v ní popsány teplotní vlastnosti systému smalt-ocel a technologie indukčního ohřevu. V experimentální části jsou popsány testované vzorky a zařízení, na kterém experimenty probíhají. Poté jsou uvedeny jednotlivé experimenty, jejich průběhy a výsledky.
The presented bachelor thesis is focused on the optimization of technological conditions of high-frequency induction heating during local repairs of enamel surfaces. The main goal of the work is to set such technological parameters during repairs, at which there will be no cracks in the original or repaired enamel coating. The theoretical part of the work is an introduction of the production, properties and types of defects of enamel surfaces. The temperature properties of the enamel-steel system and induction heating technology are also described.The experimental part describe the tested samples and equipment on which the experiments take place. Then the individual experiments, their course and results be presented.
Description
Subject(s)
Smalt, ocel, indukční ohřev, praskliny ve smaltu, optimalizace technologických podmínek, Enamel, steel, induction heating, cracks in enamel, optimization of technological conditions
Citation
ISSN
ISBN
Collections