Environmentální a sociální značení v sortimentu textilního zboží, edukační materiál pro spotřebitele

Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na environmentální a sociální značení v textilním průmyslu. Podává přehled o environmetálním značení a typech značení. Dále se poté zaměřuje na jednotlivé značky a popisuje jejich zaměření (environmentální nebo sociální), cíle a kontrolu značení. Obsahuje také jednotlivá loga značení a jejich popis. V praktické části je popsána podoba edukačního materiálu pro spotřebitele. Podoba edukačního materiálu je stanovena dle výsledků dotazníkového šetření. Edukační materiál - Instagramový účet poznej_textil je aktuálně dostupný pro veřejnost.
This bachelor thesis is focused on environmental and social labeling in the textile industry. Provides an overview of environmental marking and marking types. It then focuses on individual brands and describes their focus (environmental or social), goals and labeling control. It also contains individual branding logos. The form of educational material for consumers is described in the practical part. The form of the educational material is determined according to the results of the questionnaire survey. Educational material - The poznej_textil Instagram account is currently available to the public.
Description
Subject(s)
Enviromentální a sociální značení, edukační materiál, Instagram
Citation
ISSN
ISBN