Tuberkulóza včera a dnes

Title Alternative:Tuberculosis yesterday and today
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce s názvem Tuberkulóza včera a dnes měla za cíl zjistit míru informovanosti v různých věkových skupinách, je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá např. historií, patogenezí, diagnostikou, terapií a prevencí. Praktická část se zabývá výzkumem, který jsem prováděla pomocí dotazníků. Respondenty jsem rozdělila do dvou věkových kategorií a na zdravotníky a nezdravotníky. Zjištěné údaje dále vedly k potvrzení nebo vyvrácení hypotéz. Doufám, že tato bakalářská práce bude pro někoho produkt při sebevzdělávání a mnou vypracovaný leták přínosem pro širokou veřejnost, protože ačkoli si to neuvědomujeme, tak tuberkulóza je stále nemocí, která by se neměla podceňovat.
This bachelor thesis " tuberkulosis yesterday and today " was designed to determine the awareness level in different age groups and is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part deals with history, pathogenesis, diagnosis, therapy and prevention. The practical part deals with research that I made using questionnaires. Respondents were split into two age groups and into paramedic and non-paramedic group. Observed data led up to proof or disproof the hypotheses.I hope that this bachelor thesis will be for someone product to self-education and prepared material enrich the knowledge of general public, because although we're not realizing it , tuberculosis is still an illness that should not be underestimated.
Description
katedra: UZS; přílohy: 1 CD, 1 informační leták; rozsah: 74 s.
Subject(s)
bcg vakcína, kalmetizace, mycobacterium tuberculosis, robert koch, tuberkulinová zkouška, tuberkulóza, bcg vaccine, patch test, mycobacterium tuberculosis, robert koch, tuberculin test, tuberculosis
Citation
ISSN
ISBN