Tvorba scénářů pro pacientský simulátor SIMMAN a jejich využití při výuce oboru Všeobecná sestra

Abstract
Bakalářská práce se zabývá praktickým využitím simulačních technik ve výuce nelékařských zdravotnických oborů. V úvodní části je představen simulátor SimMan 3G včetně veškerých jeho klinických funkcí a uživatelského rozhraní pro tvorbu scénářů. Výsledkem výzkumné části práce je několik vytvořených scénářů akutních stavů, které budou využity ve výuce oboru Všeobecná sestra na fakultě zdravotnických studií. Výzkum rovněž evaluuje věrohodnost vybraných symptomatických projevů simulátoru pomocí zpětné vazby studentů, kteří byli simulaci vystaveni.
The bachelor thesis deals with the practical use of simulation techniques in teaching non-medical health care disciplines. The introductory section presents the SimMan 3G simulator, including all clinical functions and the user interface for scenario creation. The research part of the thesis contains several different created scenarios of acute conditions, which will be used in teaching the field General Nurse at the Faculty of Health Studies. Researches also assess the credibility of selected symptoms of the simulator using feedback from students who have been exposed to the simulation.
Description
Subject(s)
cénář, SimMan 3G, simulátor, výuka, scenario, SimMan 3G, simulator, teaching
Citation
ISSN
ISBN