Analýza výzvy k předložení projektu ve městě Nymburk

Abstract
Bakalářská práce se zaměřila na způsob čerpání evropských dotací městem Nymburk v porovnání s jinými obcemi ve Středočeském kraji a soukromými projektovými manažery. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. V teoretické části jsem začal definicí dotace, přes její poskytovatele, regionální politiku, kohezní politiku, rozdělení strukturálních fondů, dopravní politiku, Regionální operační program Střední Čechy, jednotlivá programová období, Strategii Evropa 2020 a město Nymburk jako žadatel o dotaci. V praktické části jsem vyhotovil analýzu na základě analýzy čerpání evropských fondů od autora Petra Zahradníka s akcentem na dopravní politiku, jakožto základním prvkem v regionálním rozvoji. Vytvořil jsem otázky pro polo-strukturovaný rozhovor, který jsem následně konfrontoval řízenými rozhovory s osobami odpovědnými za čerpání dotací na úrovni obce i se soukromými projektovými manažery. Při testování svého interview jsem se dostal ke značným problémům, hlavně tedy v oblasti srozumitelnosti terminologie. Proto byl dalším logickým krokem zjednodušení a zobecnění mých otázek. Tento problém byl však velmi individuální a lišil se případ od případu.
This bachelor thesis deals with the way that the EU grants are received in the town of Nymburk in comparison to the other towns and private project managers in Středočeský kraj region. The thesis is divided in two parts the theoretical and the practical part. In its theoretical part the thesis deals with the definition of the word grant, with its providers, regional policy, cohesion policy, distribution of structural funds, transport policy, Europe 2020 strategy and the town of Nymburk as an applicant for a grant. The practical part contains an analysis based on the analysis of the European grant use, published by Petr Zahradník, focusing on the transport policy, as a basic element in regional development. This analysis is followed by semi-structured dialog, which is later confronted with the persons responsible for receiving of the grants at the level of a town or the level of project management in the form of a guided interview. Several problems occurred during the interviews, mainly in the area of understanding, which logically lead to simplifying and generalization of the question. This problem was however very individual and was different in each of the cases.
Description
Subject(s)
Operační program Střední Čechy, prioritní osa Doprava, dotace, rizika, město Nymburk, projekt, Operational programme Střední Čechy, priority axis Transport, donation, risk, Nymburk, project
Citation
ISSN
ISBN