Integrace výtvarné výchovy ve vybraných předmětech primárního vzdělávání

Abstract
Diplomová práce se zabývá integrací a vzdělávacím potenciálem výtvarné výchovy a výchovy uměním na prvním stupni základní školy do vybraných předmětů český jazyk, matematika a prvouka. Teoretická část práce se zabývá vymezením daných pojmů a zpracováním dostupné literatury k tématu. Praktická část diplomové práce popisuje uskutečněný integrační tvůrčí program, jeho evaluaci a diskuzi. Výsledkem této prakticky orientované diplomové práce jsou metodické listy.
The aim of the thesis is an integration and educational potential of graphic arts applied in lessons of Czech language, math and basics of civics and natural science in elementary schools. The theoretical part of this thesis consists of a definition of given terms and processing of thematic literature. The practical part describes the realized programme of integration, its evaluation and discussion. The results of this practically oriented thesis are methodical sheets.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: integrace, výtvarná výchova, výchova uměním, prožitek ve vzdělávání, integrační tvůrčí program, aktivní vyučování, umělcem může být každý, Zorka Ságlová, Key words: integration, art lesson, education through graphical arts, experience in education, creative programme of integration, active teaching, everyone can be an artist, Zorka Ságlová
Citation
ISSN
ISBN