Rozvolňování vláken z obtížně zpracovatelných vlákenných útvarů

Abstract
Cílem bakalářské práce je nalézt systém pro rozvolnění ztvrdlých pramenů oxycelulózy a vliv rozvolnění na výsledný mykanec. V teoretické části jsou rozebrány různé druhy rozvolňování a typy přístrojů používané k tomuto procesu. Součástí je též shrnutí základních vlastností bavlny. V praktické části je nejdříve popsán stroj a následně plán testování, z kterého vychází měření staplových délek a samotné měření pevnosti a tažnosti. Následně jsou rozebrány chemické úpravy bavlny a její charakteristiky po zmíněných úpravách. Výsledek pak stanovuje nejvhodnější naměřenou vlhkost a její vliv na rozvolňování následován samotným mykáním. Závěr práce je věnován celkovému posouzení dosažených výsledků.
The purpose of my Bachelor thesis is to find a way to open hardened strands of oxycellulose and to find out how it affects the final carded cotton. In theoretical part of my work I have pursued different ways of opening and also the types of machines used for this process. My work also includes a summarization of cotton properties. In practical part of my work I have described the machine and then the plan of tests that led me to measure cotton staples, its strength and ductility. There is also a description of several chemical treatments of cotton and then the results of each treatment.The measurement determinates the best fitting humidity and its influence on opening followed by carding itself. There is an overall rating of results in the conclusion.
Description
Subject(s)
Bavlna, Synthesia, Oxycelulóza, Rozvolňování, Cotton, Synthesia, Oxycellulose, Opening
Citation
ISSN
ISBN