Internacionalizace malých a středních podniků v oblasti svářečské techniky

Abstract
Předmětem této diplomové práce je návrh rozšíření působnosti vybrané společnosti na zahraniční trhy. Jedná se o malou společnost Schinkmann, která je předním českým prodejcem a výrobcem svářecí techniky. Cílem je porovnat dva vybrané trhy a zvolit z nich ten, který je vhodnější pro exportní aktivity dané společnosti. Teoretická část se nejprve věnuje tématu internacionalizace. Poté se zabývá formami vstupu na zahraniční trh a faktorům, které ho ovlivňují. Dále je v této části přiblížena problematika malých a středních podniků a jejich důležitost pro ekonomiku státu. V praktické části je nejprve představena společnost Schinkmann. Je nastíněna její současná situace a také motivace pro vstup na zahraniční trh. Dále jsou analyzovány potenciální trhy pro případnou expanzi. Výsledkem analýzy je provedení výběru jednoho trhu, který se zdá pro společnost atraktivnější a je navrhnuta forma vstupu na daný trh. Závěrem jsou přiblíženy konkrétní kroky, které jsou shledány jako vhodné pro to, aby byl daný vstup úspěšný.
The subject of this diploma thesis is to extend activities of the selected company to foreign markets. It is about a small company called Schinkmann, a leader in the Czech market in selling and producing welding technology. The aim is to compare two selected markets and choose the one more suitable for company's export activities. The theoretical part first deals with the topic of internationalization, then it concerns with forms of entry into the foreign market and factors that affect it. The issue of small and medium-sized enterprises and the importance for the economy of the state is also discussed in this part. The practical part begins with the introduction of the Schinkmann company. Outlining its current situation as well as its motivation for entering the foreign market. Furthermore, it analyzes potential market for intended expansion. The result of the analysis is the selection of one market that appears to be more attractive to the company and a form of entry to the given market then is proposed. In the end, concrete steps for succesfull entry are described.
Description
Subject(s)
Analýza trhu, export, internacionalizace, malé a střední podnikání, odporové svařování, prostředník, zahraniční trh, Analysis of the market, export, internacionalization, small and medium-sized enterprises, incandescent welding, intermediary, foreing market
Citation
ISSN
ISBN