Obecně prospěšná společnost z pohledu účetnictví a daní v podmínkách ČR

Title Alternative:Charitable company in accounting and taxation in terms of CR
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis is about problems of not-for-profit organizations, mainly about region of accounting and taxes. The aim was to show the neccesity to simplfy administration by present law worl analysis in not-for-profit region, and introduce some advantage that can conduce to supporting not-for-profit sector that is one of important parts in modem society. As a studying subject was chosen concrete not-for-profit organization Home care and Health service Mimoň, that provides services for socially disadvantaged persons and helps them to have their daily lives in natural home background. In the text are sources of legislative relating to registration region, organizational structure, economy, accounting,and taxation of not-for-profit organizations in the Czech Republick. The main part of the thesis describes economy and taxation of chosen not-for-profit organization. In conclusion was made law worl analysis in not-for-profit region by listing specific provisions for not-for-profit organizations according to legal rules. There are formulated recommendations to reduce problems in separate monitoring revenue and costs for assessing corporate profits tax purposes.
Diplomová práce je zaměřena na problematiku neziskových organizací, konkrétně na oblast účetnictví a daní. Cílem této práce bylo analýzou současného právního prostředí v neziskové oblasti poukázat na nutnost zjednodušení v oblasti administrativy a zavedení některých výhod, které by vedly k podpoře neziskového sektoru jako jedné z důležitých součástí života moderní společnosti. Jako studovaný subjekt byla vybrána konkrétní nezisková organizace Domácí sociální a zdravotní péče Mímoň, o.p.s., která se zabývá poskytováním služeb sociálně znevýhodněným osobám k vedení běžného života v přirozeném domácím prostředí. V textu jsou zpracovány legislativní prameny vztahující se k oblasti registrace, organizační struktury, hospodaření, účetnictví a zdaňování neziskových organizací v podmínkách České republiky. Hlavní část práce je věnována studii vybrané neziskové organizace z pohledu hospodaření a zdaňování. V závěru práce byla formou výčtu specielních ustanovení pro neziskové organizace zakotvených v právních normách provedena analýza stavu právního prostředí v neziskové oblasti a dále jsou formulována doporučení ke zmírnění problému v oblasti odděleného sledování příjmů a nákladů pro účely stanovení základu daně z příjmů právnických osob.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: 1 disketa; rozsah: 96
Subject(s)
not-for-profit organization, economy, accounting, corporate profit tax, value odded tax, main operation, supplementary operation, object of the tax, tax-exemption, tax base, nezisková organizace, hospodaření, účetnictví, daň z příjmů právnických osob, daň z přidané hodnoty. hlavní činnost, doplňková činnost, předmět daně, osvobození od daně, základ daně
Citation
ISSN
ISBN