Artefiletika jako seberozvojová volnočasová aktivita

Abstract
Bakalářská práce s názvem Artefiletika jako seberozvojová volnočasová aktivita se zabývá teoretickými východisky v podobě představení pojmů artefiletika, arteterapie, volný čas, pedagogika volného času a dalších souvisejících témat. V praktické části je popsána charakteristika, průběh a reflexe zrealizovaného kurzu artefiletiky. Cílem této práce je sestavení, realizace a zhodnocení volnočasového artefiletického kurzu pro cílovou skupinu dětí ZŠ ve věku 6-7 let. Dalšími vedlejšími cíli je prostřednictvím realizovaného programu zdůraznit vzájemný respekt při skupinové práci, dále podpořit kreativitu, originalitu a zdravé sebevědomí u dětí v souladu s principy artefiletické práce a za využití k tomu určených metod a postupů. Metody potřebné pro realizaci a psaní bakalářské práce jsou artefiletická práce s cílovou skupinou; metodická řada výtvarných technik; pozorování, rozhovor, diskuze; reflexe a zpětná vazba ke každé lekci.
The bachelor thesis entitled Artefiletics as a self-development leisure activity deals with the theoretical background in the form of introducing the terms artefiletics, art therapy, leisure time, leisure time pedagogy and other related topics. The practical part describes the characteristics, course and reflection of the realized course of artefiletics. The aim of this work is to compose, implement and evaluate a leisure artefiletic course for the target group of elementary school children aged 6-7 years. Other secondary objectives are to emphasize mutual respect in group work through the implemented program, to support creativity, originality and healthy self-confidence in children in accordance with the principles of artefiletic work and using the methods and procedures designed for this purpose. The methods necessary for the realization and writing of the bachelor thesis are artefiletic work with the target group; methodical series of art techniques; observation, interview, discussion; reflection and feedback on each lesson.
Description
Subject(s)
Artefiletika, arteterapie, volný čas, pedagogika volného času, výrazová hra, reflektivní dialog, zážitek, zkušenost.
Citation
ISSN
ISBN