Finanční aspekty zakládání podniku - případová studie sportovního centra

Title Alternative:Financial Aspects of Company Foundation - Case Study of the Sport Centre
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předmětem této diplomové práce je posouzení efektivnosti vzniku Akademického sportovního centra s.r.o.. Cílem práce bylo vytvoření konceptu Sportovního komplexu Harcov jako alternativy rozšíření a zkvalitnění sportovních služeb v areálu studentských kolejí na Harcově, jakož i v libereckém kraji. Predikce budoucího vývoje a finanční plán byl sestaven a konzultován s představiteli a manažery srovnatelných, již fungujících, komplexů v Liberci. Úvodní část diplomové práce se zabývá významem sportu ve společnosti a fungováním sportovního managementu. Dále následuje analýza současné situace a představení ankety, jejímž úkolem bylo zjistit zájem studentů o sport. Prezentace jednotlivých právních forem podnikání, investičních projektů a jejich hodnocení je zdrojem pro praktickou analýzu. Na teoretickou část navazuje část praktická, kde je představen projekt Sportovního komplexu Harcov a Akademického sportovního centra s.r.o. jako jeho provozovatele. Podrobněji je rozpracován první rok fungování a vytvořena predikce budoucího vývoje. V závěrečné části jsou zachyceny určité postřehy a hodnocení celého projektu.
The object of this thesis is to considerate the importance of establishing Akademické sportovní centrum s.r.o. The aim of thesis was to set up a concept of Sportovní komplex Harcov as an alternative to provide better quality of sports services in area of student´s campus Harcov as well as in Liberec region. Future development prediction and capital plan was made and consulted with managers of similar already existing complexes in Liberec. Introductory part of thesis considers sports significance in society and functioning of sports management. That follows an analysis present situation and an introduction enquiry. Which tasks was to find out interest of students in sports. Presentation of individual legal enterprise form, investment projects and its evaluation is a source of practical analysis. Theoretical part is followed by practical part that introduces a project of Sportovní komplex Harcov and Akademické sportovní centrum s.r.o.. Functioning of first year is specified in detail with its future progress prediction. Evaluation of whole project and certain suggestion are described at the end of the thesis.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 101 s., 13 s. obr. příloh.
Subject(s)
finanční analýza, finanční plán, investiční rozhodování, rentabilita, rozvaha, sportovní centrum, sportovní management, účetní výkazy, výkaz cash flow, výkaz zisku a ztráty, the financial statement, financial plan, capital project analysis, profitability, balance sheet, sport centre, sport management, accounting statements, cash flow statement, profit and loss account
Citation
ISSN
ISBN