Domácí násilí na ženách

Title Alternative:Domestic Violence Against Women
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The baccalaureate thesis deals with problems of the domestic violence against women. The theoretical part of the thesis brings important specifications and information related to the domestic violence while women as victims are stressed. Explained are fundamental problems, legal regulations, process of victimization, and impact of the domestic violence on children and mentioned are also offenders of the domestic violence. At the conclusion of the baccalaureate thesis the possibilities of assistance to the victims of the domestic violence are outlined.The practical part of the thesis is based on the principle of confirmationor refutation of presumptions and of the goal of baccalaureate thesis. By meansof the questionnaire inquiry the female respondents involved in the domestic violence were interviewed. The target of the inquiry was to find certain parallel features of women involved in the domestic violence and the goal of the inquiry was concentrated on identification of the domestic violence as a social problem.
Bakalářská práce se zabývá problematikou domácího násilí páchanéhona ženách. Teoretická část je zaměřená na seznámení se s důležitými pojmy týkajících se domácího násilí, přičemž je kladen důraz na ženy jako oběti. Je zde vysvětlena základní problematika, právní úprava, proces viktimizace, vliv domácího násilí na děti a jsou zde také zmíněni pachatelé domácího násilí. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny možnosti pomoci obětem domácího násilí.Praktická část je zpracována na principu potvrzení či vyvrácení předpokladů a cíle bakalářské práce. Prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření byly osloveny respondentky prožívající domácí násilí. Předmětem šetření bylo nalezení určitých shodných rysů žen jako obětí domácího násilí, cíl šetření byl zaměřen na určení domácího násilí jako sociálního problému.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 98 s. (118 730 znaků)
Subject(s)
domestic violence, victim, maltreatment, aggressiveness, institute of expulsion, victimization, offender, assistance, community, domácí násilí, oběť, týrání, agrese, institut vykázání, viktimizace, pachatel, pomoc, společnost
Citation
ISSN
ISBN