Střihová konstrukce měřenkových pánských kalhot v prostředí PDS TailorXQ

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá střihovou konstrukci pánských kalhot v prostředí PDSTailorXQ.Rešeršní část je zaměřená na analýzu konstrukčních algoritmu, volbu důležitých tělesných rozměrů pro tvorbu střihové konstrukce a definování velikostní řady nadměrných velikostí.Na základě kreativního zpracování teoretické části je experimentálním cílem ověřit výsledky konstrukčního postupu pánských kalhot pro nadměrnou postavu zvoleného probanda.
This bachelor thesis deals with shearing of men's trousers in PDSTailorXQ environment.The research part focuses on analysis of structural algorithms, selection of important body dimensions for creation of editing structure and definition of size series of oversized sizes.Based on the creative processing of the theoretical part, the experimental goal is to verify the results of the design process of the men's pants for the excessive character of the selected probanda.
Description
Subject(s)
Pánské kalhoty, PDSTailorXQ, tělesné rozměry, střihová konstrukce, nadměrné velikosti, měřenkový list, velikostní sortiment, proband, Men's trousers, PDSTailorXQ, body dimensions, shear design, oversized size, measurement sheet, size assortment, proband
Citation
ISSN
ISBN