Online marketingová komunikace na sociálních sítích

Abstract
Cílem této práce je navrhnout doporučení pro marketingovou komunikaci na Facebooku a Instagramu pro malou českou firmu vyrábějící ořechová másla a snídaňový sortiment. Tedy pro společnost Šufan s. r. o. V první části této práce je charakterizována marketingová komunikace se zaměření na její online formu, především na sociální sítě. Největší důraz je zaměřen na sociální sítě Facebook a Instagram, a na marketingovou komunikaci, která je prostřednictvím nich uskutečňována. Druhá část práce se zabývá představením společnosti Šufan a její marketingové komunikace. Hlavní část se poté zaměřuje na primární výzkum formou dotazníkového šetření na téma Marketingová komunikace na Facebooku a Instagramu. Autorkou jsou zde stanoveny konkrétní cíle výzkumu a popsány jeho výsledky. Ty jsou poté spolu se sekundárními daty použity pro sestavení doporučení pro marketingovou komunikace na Facebooku a Instagramu pro společnost Šufan s. r. o.
The aim of this work is to propose recommendations for marketing communication on Facebook and Instagram for a small Czech company producing walnut butter and breakfast assortment. Therefore, for the company Šufan s. r. o. The first part of this thesis characterizes marketing communication and focus on its online form, and especially social networks. The greatest emphasis is focused on the social networks Facebook and Instagram. And on marketing communication, which is carried out through social networks. The second part focuses on the introduction of the company Šufan and their marketing communication. The main part is then focused on primary research in the form of a questionnaire survey on the topic of Marketing Communication on Facebook and Instagram. The author sets out the specific goals of the research and its results. These are then, together with the secondary data, creating recommendations for marketing communication on Facebook and Instagram for the company Šufan s. r. o.
Description
Subject(s)
Internet, Online marketingová komunikace, sociální sítě, Facebook, Instagram, ořechová másla, Internet, Online marketing communication, social networks, Facebook, Instagram, walnut butter
Citation
ISSN
ISBN