Konstrukční řešení vysokonapěťového zdroje pro testování výkonových polovodičových prvků

Abstract
V této bakalářské práci se zabývám návrhem a samotnou konstrukcí přístrojové skříně pro zdroj testovacího střídavého vysokého napětí. Součástí bakalářské práce je konstrukční dokumentace včetně popisu způsobu výroby přístrojové skříně a propojovacího schématu jednotlivých prvků. Práce dále obsahuje seznámení s bezpečnostními prostředky použitými v konstrukci přístrojové skříně a jejich následnou implementaci do VN zdroje a současně do bezpečnostního přípravku. V práci se dále vyskytuje způsob propojení VN zdroje s realizovaným bezpečnostním přípravkem včetně vytvoření nové desky plošného spoje pro magnetické kontakty a bezpečnostní relé. Na závěru jsou uvedeny poznatky z provedeného zkušebního měření na tomto VN zdroji.
In this bachelor's thesis I am working on design and construction device case for AC high voltage source itself. Part of the bachelor's thesis is the design documentation including the method of making the device case and connection diagram of individual elements. The thesis also includes an introduction to the safety used in the construction of the device case and their subsequent implementation in the HV source and in the safety device as well. There is also a way of connecting the HV source connect to the emplemented safety device. Including the creation circuit board for magnetic contacts and safety relay. At the end of the thesis I mention the findings from the perfomed test measurement on this HV source.
Description
Subject(s)
Přístrojová skříň, Hliníková konstrukce, VN - Vysoké napětí, VN zdroj testovacího napětí, Device case, Aluminum construction, HV - High voltage, HV testing voltage source
Citation
ISSN
ISBN