Zpracování analýzy a návrh designu obchodní zakázky

Abstract
Cílem bakalářské práce Zpracování analýzy a návrh designu obchodní zakázky je seznámit čtenáře s tvorbou uživatelského rozhraní. Správně zpracované uživatelské rozhraní cílí na potřeby uživatele a mělo by usilovat o co nejvyšší použitelnost. Interakce mezi uživatelem a aplikací by měla být přirozená a uživatel by si z používání aplikace měl odnést pozitivní zkušenost. Bakalářská práce popisuje, jakých kroků by se měl každý designér při navrhování držet a čemu se vyhnout. Dále teoreticky vysvětluje všechny kroky designového procesu, které vedou ke kvalitnímu uživatelskému rozhraní. V druhé části je téma návrhu uživatelského rozhraní popsáno na obchodní zakázce firmy Proconom, která využívá teoretických znalostí na konkrétní aplikaci.
The aim of the bachelor's thesis Analysis and design of a business order is to acquaint readers with the creation of a user interface. A properly designed user interface targets the needs of the user and should strive for maximum usability. The interaction between the user and the application should be natural and the user should have a positive experience using the application. The bachelor's thesis describes what steps every designer should follow when designing and what to avoid. It also theoretically explains all the steps of the design process that lead to a quality user interface. In the second part, the topic of user interface design is described on a Proconom business order that uses theoretical knowledge for a specific application.
Description
Subject(s)
Uživatelský prožitek, uživatelské rozhraní, prototypování, UI/UX Designér, GUI, Design zaměřený na člověka, User experience, user interface, prototyping, UI / UX Designer, GUI, Human centred design
Citation
ISSN
ISBN