Zhodnocení přínosu alternativních paliv v automobilovém průmyslu pomocí metody analýzy nákladů životního cyklu

Title Alternative:Evaluation of the benefits of alternative fuels in the automotive industry using the life-cycle cost analysis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá náklady životního cyklu automobilů rozdílných typů pohonů. Cílem práce je tvorba modelu, jehož výstupem budou údaje, sloužící ke zhodnocení nákladů na vybraný typ pohonu během jeho uvažované technické životnosti. Model umožňuje vzájemné srovnání nákladů na provoz alternativních a konvenčních pohonů. Mezi důležité datové výstupy modelu patří náklady na ujetý kilometr, návratnost investice v kilometrech a úspora nákladů, vztažená k referenčnímu automobilu s konvenčním typem pohonu za celkovou dobu technického života automobilu. Pro potřeby modelu vytvořil diplomant aplikaci, do které uživatel zadá požadované vstupní parametry a získá výše zmíněné výstupy. V zájmu přehlednosti a rychlosti porovnání nákladů životního cyklu jednotlivých rozhodovacích variant je reprezentace vybraných výstupů modelu provedena rovněž v grafické formě. Vytvořený model umožňuje porovnat náklady zvolených typů pohonů a usnadňuje rozhodování při výběru optimální varianty pohonu pro potenciální uživatele.
This thesis deals with the lifecycle costs of cars with different types of engines. The work is focused on creating a suitable model of life-cycle costs for cars. The main goal is to create economic evaluation model of investments in alternative drives. The model allows comparison between the operating costs of alternative and conventional drives. Important model output data are the costs per kilometer, economic return of investment in kilometers and cost savings compared to a reference car with a conventional type of propulsion for a period of technical life. For the purpose of the model there was created an application to which the user enters the required input parameters and gets the output mentioned above. On behalf of the clarity and speed of comparison of the life cycle costs of each decision there is a representation of variants of selected model outputs also carried out in the graphical form. This model considers the number of input variables, which may significantly affect the final cost of automobile traffic and influence the user´s decision-making.
Description
katedra: RSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 103
Subject(s)
automobil, alternativní palivo, náklady, životní cyklus, rozhodování, car, alternative fuel costs, life cycle, decision making
Citation
ISSN
ISBN