Motorická výkonnost chlapců fotbalových tříd

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na zjištění úrovně motorické výkonnosti žáků fotbalových tříd na základních školách v Libereckém a Středočeském kraji. Cílem práce je zjistit motorickou výkonnost žáků fotbalových tříd, pomocí vybraných motorických testů. V úvodu práce se autor zabývá dosavadními poznatky z fotbalového prostředí, zejména pak mládežnickými kategoriemi. Dále je probrána problematika motorické výkonnosti a popsány motorické testy. Další část práce je věnována prezentaci výsledků zjištěných při samotném měření. Při měření zjišťoval autor aerobní zdatnost, svalovou sílu a vytrvalost a kloubní flexibilitu.
This bachelor thesis focuses on the level of motoric performance of pupils of football classes for elementary schools in Liberec and Central Bohemia. The aim is to determine motoric performance of pupils of football classes, using selected motoric tests. In the introduction, the author discusses existing findings of the football environment, especially the youth categories. Also, the issue of motoric performance is discussed and motoric tests are described. Another part is devoted to the presentation of the results obtained in the actual measurement. When measuring the author found out aerobic fitness, muscular strength and stamina and joint flexibility.
Description
Subject(s)
FITNESSGRAM, fotbal, motorické testy, testová baterie, fotbalové třídy, FITNESSGRAM, football, motoric tests, test battery, football classes
Citation
ISSN
ISBN