Hodnocení finančního zdraví vybrané společnosti

Abstract
Cílem této bakalářské práce je zhodnocení finančního zdraví společnosti LUKOV Plast s. r. o. za pomoci elementárních metod finanční analýzy v letech 2015-2018. Celá práce je rozdělena na dvě hlavní části. První část je teoretická, ve které jsou definovány základní pojmy, zdroje dat a druhy finanční analýzy. Druhou částí je praktická část, ve které jsou jednotlivé druhy finanční analýzy aplikovány na vybranou společenost a výsledky porovnány s jinou společností ze stejného odvětví. V závěru práce jsou shrnuty vypočtené údaje a doporučeny návrhy ke zlepšení finanční situace společnosti.
The aim of this bachelors thesis is to evaluate the financial health of the company LUKOV Plast s. r. o. of using elementary methods of financial analysis in 2015-2018. The whole thesis is divided in two main parts. The first part is theoretical part which defines basic concepts, data sources and types of financial analysis. The second part is practical part in which individual types are applied to the selected company and the results are compared with another company in the same industry. The conclusion summarizes the results of the financial analysis and recommended changes to improve the company's financial situation.
Description
Subject(s)
Absolutní ukazatele, finanční analýza, finanční zdraví, poměrové ukazatelé, rozdílové ukazatele, Absolute indicators, differential indicators, financial analysis, financial health, ratios
Citation
ISSN
ISBN