Výuka náboženské tematiky na základních a středních školách v České republice

Abstract
Diplomová práce se zabývá analýzou výuky náboženství a náboženské tematiky na vybraných typech základních škol v České republice. Pro účely práce byl prostudován Rámcový vzdělávací program pro konkrétní typy vzdělávání, následně také Školní vzdělávací programy vybraných škol. Pro docílení komplexního pohledu na výuku náboženství a náboženské tematiky se práce také zabývá postoji k náboženství (i jeho výuce) a církvi v české společnosti.
The diploma thesis deals with the analysis of the teaching of religion and religious themes at selected types of elementary schools in the Czech Republic. For the purposes of the work, the Framework Education Program for specific types of education was studied, followed by School Education Programs of selected schools. In order to obtain a comprehensive view of the teaching of religion and religious themes, the thesis also deals with attitudes towards religion (and its teaching) and the Church in Czech society.
Description
Subject(s)
náboženství, křesťanství, církev, společnost, sekularizace, tolerance, soužití, hodnoty, škola, výuka, žák, učitel, Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací program, Výchova k občanství, multikulturní výchova, Religion, christianity, church, society, secularization, tolerance, coexistence, values, school, teaching, pupil, teacher, Framework Educational Program, School Education Program, Citizenship Education, Multicultural Education
Citation
ISSN
ISBN