Webová aplikace pro rozpoznávání mluvčích

Title Alternative:Web application for speaker recognition
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá tvorbou webové aplikace pro rozpoznávání mluvčích. Na začátku je krátce popsán způsob zpracování zvuku pro účely rozpoznávání mluvčích a následně jsou stručně vysvětleny metody používané při aplikaci těchto způsobů na reálné úlohy. Dále jsou zhodnoceny dnes nejpoužívanější webové technologie, které přicházeli v úvahu pro tvorbu výsledné aplikace. Postupně jsou prozkoumány jejich výhody a nevýhody, díky kterým byla vybrána nejvhodnější z technologií splňující požadavky aplikace. Poté jsou rozebrány vlastnosti vývojových nástrojů, které byli použity při samotné tvorbě webové aplikace. V neposlední řadě je do detailů rozepsán vývoj výsledné aplikace, její architektury a jejích součástí. Hlavním přínosem je webová aplikace, která umožňuje on-line rozpoznávání mluvčích. K tomu využívá software SRTK (speaker recognition toolkit), který obstarává výsledky rozpoznávání. Tento software byl vyvinut na Ústavu informačních technologií a elektroniky na Technické univerzitě v Liberci a je dílem Ing. Jana Silovského.
This thesis deals with creating web applications for speaker recognition. At the beginning the way of sound processing for speaker recognition is shortly described and then the methods used in applying these ways to the problems of real world are explained. Next the most widely used web technologies that come into consideration for making the final application are reviewed. Their advantages and disadvantages are gradually being explored. This leads to choose the best technology, which meets the requirements of the application. The properties and characteristics of development tools, which were used in the actual creation of web application, are then analyzed. Finally, the development, architecture and the parts of the application itself are described to the details. The main benefit is a web application that allows on-line speaker recognition. It uses software SRTK (speaker recognition toolkit), which performs the recognition results. This software was developed at the institute of Information Technology and Electronics at the Technical University of Liberec, and it?s creator is Ing. Jan Silovský.
Description
katedra: ITE; přílohy: CD ROM; rozsah: 37
Subject(s)
webové technologie, adobe flash, rozpoznávání mluvčích, verifikace, digitální audio, web technologies, adobe flash, speaker recognition, verification, digital audio
Citation
ISSN
ISBN