Svět pohádek - výtvarný projekt pro školní družinu

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na využití různých druhů výtvarných technik ve školní družině. Teoretická část věnuje pozornost vývoji dítěte v mladším školním věku, jak působí volný čas na osobnost dítěte, fungování školní družiny a popisu vybraných výtvarných technik a projektů. Praktická část se zabývá vytvořením metodických listů, ve kterých si žáci, navštěvující školní družinu, vyzkouší různé výtvarné techniky pojící se s tématem svět pohádek. Během výtvarných činností si žáci mohou vyzkoušet instalaci vlastních výtvarných děl na výstavu.
The bachelor thesis focuses on the use of various types of art techniques in the school club. The theoretical part is devoted to the development of the child in the younger school age, how leisure time affects the child's personality, the functioning of the school club, and the description of selected art techniques and projects. The practical part deals with the creation of methodical sheets in which the pupils attending the school club try various art techniques related to the theme of the fairy tale world. During the art activities, the pupils can try installing their own artworks in an exhibition.
Description
Subject(s)
Školní družina, volný čas, výtvarný projekt, výtvarné techniky, pohádky, metodické listy
Citation
ISSN
ISBN