Přepracování a rozšíření mobilního pokladního systému

Abstract
Bakalářská práce se zabývá přepracováním mobilního pokladního systému, rozšířením o potřebné funkcionality a vytvořením API. Teoretická část obsahuje výčet doplňujících funkcionalit pro pokladnu. Ty jsou podloženy výsledky z vypracované rešerše stávajícího řešení a průzkumu trhu. Práce porovnává a vyhodnocuje jednotlivé postupy použité při zpracování, popisuje využité technologie a chování aplikace. Celá práce je rozdělena do pěti částí. V první části práce je provedena rešerše stávajícího řešení, průzkum nabídek trhu a specifikací požadavků od zákazníka. Druhá část je zaměřena na návrh a implementaci nového pokladního modulu pro e-shopovou platformu KupShop. V návrhu jsou uvažovány možné modely, jak může pokladna pracovat. V rámci pokladny je zpracována problematika s připojením platebního terminálu k aplikaci. Následně je vyhodnoceno, zda je možné připojení realizovat. Třetí část je věnována implementaci, zdokumentování a nasazení aplikačního rozhraní API na straně serveru. Pokladní systém toto rozhraní využívá jako zdroj dat. Nedílnou součástí je napsání testů pro správný běh aplikace. Čtvrtá část uvádí aplikaci do testovacího provozu a vyhodnocuje její stav. Nedostatky objevené během testováním jsou zaznamenány a opraveny.Poslední část pátá, je ponechána pro nasazení aplikace do reálného provozu. Na základě zpětné vazby jsou v práci uvedena navrhovaná rozšíření do budoucnosti.
The bachelor thesis deals with the redesign of the mobile POS system, extension with necessary functionalities and creation of API. The theoretical part contains a list of additional functionalities for the checkout. These are supported by the results from the research of existing solutions and market research. The thesis compares and evaluates the different procedures used in the processing, describes the technologies used and the behaviour of the application. The whole thesis is divided into five parts. In the first part of the thesis, a research of existing solutions, market offers and specifications of customer requirements is carried out. The second part focuses on the design and implementation of a new checkout module for the KupShop e-shop platform. In the design, possible models of how the checkout can work are considered. Within the checkout module, the issue of connecting the payment terminal to the application is treated. Subsequently, it is evaluated whether it is possible to implement the connection. The third part is devoted to the implementation, documentation and deployment of the server-side application API. The POS system uses this interface as a data source. An integral part of this is writing tests to ensure the application runs correctly. The fourth part puts the application into test mode and evaluates its status. Deficiencies discovered during testing are recorded and corrected.The last part, the fifth, is left for the deployment of the application into real operation. Based on the feedback, suggested future extensions are given in the paper.
Description
Subject(s)
ReactJS, GraphQLite, GraphQL, PHP, TypeScript, pokladna, přepracování, vylepšení, ReactJS, GraphQLite, GraphQL, PHP, TypeScript, POS, point of sale, refactoring, upgrade
Citation
ISSN
ISBN