PARAMETRIC DESIGN

Title Alternative:Osobní šperk
Abstract
Tématem bakalářské práce je parametrický design a jeho aplikace na koncept realizace šperkůs názvem That´s me. Teoretické aspekty práce se zaměřují jednak na osobnost člověka a jehovýznamu přikládanému životním hodnotám a jednak vedle osobnostních charakteristik i pojmušperk, a to právě ve vztahu k osobnosti jednotlivce. Data, z nichž práce vychází, jsou zaměřenana konkrétní osobu a vztahují se k ní, na jejichž základě byla v rámci dotazníkového šetřeníshromážděna data, s nimiž pracuje použitá metoda parametrického designu. V aplikační částise jedná o parametrickou tvorbu, a to jako použitou metodu v měřítku produktového designu,který pracuje s různými daty, např. demografickými, aj. Vlastní proces může být real time nebopostprodukční.Data, z nichž bude práce vycházet, jsou zaměřena na konkrétní osobu a vztahují se k ní.Součástí práce bude průzkum, která data jsou pro konkrétního člověka důležitá acharakterizující. Na tomto základě bude vytvářen geometrický objekt. Výsledkem pak budešperk na téma That´s me, který je současně i zadáním letošní soutěže Master of Crystal 2019
The topic of this Bachelor´s thesis is parametric design and its application to concept ofrealization of jewels with the name That´s me. Theoretical aspects concerns personality andits importance for lifes´ values and also to importance of jewels in consequence to personality.Data on which is thesis based concerns to individual personality in connection withquestionaire surfy, so we gathered data that are important for method od parametric design. Inpractical part of thesis it is above all about process of parametric design that works with variousdata, for example demographic and so on. The own process can flow in real time or postproduction.Data on that is the thesis based are concerned to concrete personality and are connected withit. The important part of the thesis is survey about importance of data for every individualpersonality. On this base will be make a geometrical object. The result will be a jewel on theissue That´s me that is currently task of this year´s competition Master of Crystal 2019.
Description
Subject(s)
Parametrický design, Šperk, Osobnost člověka, To jsem já, Rodina, Data, Životní okamžiky, Parametric design, Jewel, Personal character, That´s me, Family, Data, Life moments
Citation
ISSN
ISBN