Společenská odpovědnost maloobchodního řetězce Lidl

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na společenskou odpovědnost firem, konkrétněmaloobchodního řetězce Lidl. První částí práce je definice společenské odpovědnosti a pojmů, které sní souvisí. Druhou částí práce je představení konceptu maloobchodu a analýza a představení společnosti Lidl. Poslední částí práce je zjištění přístupu zaměstnanců vůči společenské odpovědnosti jejich zaměstnavatele. Výzkum je proveden pomocí dotazníkového šetření a následně analyzován. V závěru práce jsou navržena opatřeníke zvýšení informovanosti zaměstnanců.
The bachelor thesis is focused on corporate social responsibility, specifically the retail chain Lidl. The first part of the work is the definition of social responsibility and the concepts that are related. The seccond part of work is the introduction of the concept of retail and analysis and introduction of the company Lidl. The last part of work is to find out the approach of employees to the social responsibility of their employer. The research is carried out usinga questionnaire survey and subsequently analyzed. At the and of the work measures to increase are proposed employees awareness.
Description
Subject(s)
Společenská odpovědnost firem, CSR, maloobchod, zaměstnanci, Corporate social resposibility, CSR, retail, employees
Citation
ISSN
ISBN