Školní družina v rámci waldorfského vzdělávání

Abstract
Diplomová práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část zahrnuje waldorfské vzdělávání a jeho prvky: metody, funkce, principy a specifika. Dále oblast školní družiny, a to její definice, proces zřízení, činnosti a funkce. V závěrečné kapitole se objevují vývojově psychologická hlediska raného školního věku a vývojově psychologická specifika ve waldorfské pedagogické koncepci. Praktická část obsahuje rozhovory s vychovatelkami školní družiny, dotazníky s žáky obou škol i jejich rodičů a také s třídními učiteli. K utvoření uceleného obrazu o fungování waldorfské školní družiny napomáhá i analýza školních vzdělávacích programů či souhrn hospitací z osobní návštěvy.
This thesis consists of two parts. The theoretical part includes Waldorf education and its elements: methods, functions, principles and specifics. Furthermore, the field of the school's retinue, its definition, the process of establishment, activity and function. In the final chapter, developmental psychological aspects of early school age and developmental psychological specifics in the Waldorf pedagogical concept appear. The practical part contains interviews with the school's governesses, questionnaires with pupils of both schools and their parents, as well as class teachers. An analysis of school education programs or a summary of hospitations from a personal visit also helps to form a complete picture of how the Waldorf school retinue operates.
Description
Subject(s)
waldorfská pedagogika, školní družina, rodiče, vychovatelé, děti, Waldorf pedagogy, after-school child care, parents, educators, children
Citation
ISSN
ISBN