Piezoelektrické rezonátory z přírodního a syntetického křemene

Title Alternative:Natural and synthetic quartz piezoelectric resonators
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem mé diplomové práce je posouzení vlastností a aktuální řešení měření piezoelektrických rezonátorů na bázi křemene.Vytvoření automatického měřícího praco-viště pro měření teplotní a napěťové nelinearity rezonanční frekvence včetně automatické-ho zpracování grafů naměřených závislostí. Změřit teplotní a napěťové nelinearity rezo-nanční frekvence rezonátorů vyrobených z přírodního a syntetického křemene . První část práce zahrnuje teoretický popis problému piezoelektřiny, popisuje piezo-elektrické materiály a piezoelektrický rezonátor a jeho kmity. Druhá část práce je věnována experimentu, kde s využitím rezonanční metody jsou provedena jednotlivá měření rezonátorů. Automatické měřící pracoviště se skládá z PC, frekvenčního analyzátoru Agilent E5100A a teplotní komory Saunders. Měření je realizo-váno programem vytvořeným ve vývojovém prostředí MATLAB, který komunikuje s ana-lyzátorem Agilent E5100A pomocí sběrnice GPIB a teplotní komorou Saunders pomocí sériové linky RS232C. Zkoumané vzorky jsou vyrobeny z přírodního a syntetického kře-mene typu AT C6 se stejnými mechanickými vlastnostmi jako je např. úhel řezu, tloušťka, uložení a zapouzdření. Naměřené experimenty porovnám s aktuálně dostupnými výsledky z jiných pracovišť.
The aim of my diploma work is to consider properties and actual solution of measurements of piezoelectric resonators on the quartz basis. Creation of automatic measuring station for measuring temperature and voltage non-linearity of resonant frequency including automatized processing of measured relations. To measure temperature and voltage non-linearity of resonant frequency of piezoelectric resonators made from natural and synthetic quartz. The first part of my work contains theoretical description of piezoelectricity, piezoelectric materials and piezoelectric resonators and its oscillations. The second part deals with experiments, where piezoelectric resonators are measured using resonance method. Automatic measuring station consists of PC, frequency analysator Agilent E5100A and temperature chamber Saunders. Measurements are realized using program developed in MATLAB environment. Communication with analysator Agilent E5100A is carried out via GPIB and communication with temperature chamber Saunders via RS232C. Examined samples are made from natural and synthetic quartz - type AT C6 with equal mechanical properties - e.g. angle of incision, thickness, seating and casing. Measured values will be compared with similar results from other sources.
Description
katedra: KAM; přílohy: 1 CD; rozsah: 59 s., 1 s. priloh
Subject(s)
piezoelektřina, piezoelektrické materiály, piezoelektrický rezonátor, matlab, piezoelectricity, piezoelectric materials, piezoelectric resonator, matlab
Citation
ISSN
ISBN