Simulační výuka studentů oboru Zdravotnický záchranář ve výkonu zavedení nasogastrické sondy

Abstract
Tématem bakalářské práce je zjištění kritických bodů v rámci simulační výuky studentů studijního programu Zdravotnické záchranářství ve výkonu zavedení nasogastrické sondy. Zavedení nasogastrické sondy patří mezi základní dovednosti každého zdravotnického záchranáře. Z důvodu minimalizace vzniku komplikací je důležité dodržovat doporučené postupy pro zavedení, přičemž i schopnost ověření umístění sondy zde zastává významnou roli. Simulační výuka umožňuje osvojit si dovednosti velice účinným způsobem bez rizika poškození pacienta. Z tohoto důvodu je neoddělitelnou součástí výuky zdravotnických záchranářů. Teoretická část práce se věnuje základním informacím o nasogastrické sondě a specifikům ošetřovatelské péče o pacienta včetně postupu zavedení nasogastrické sondy a její extrakce. Dále se zabývá významem a historií simulační výuky, metodologií simulační výuky a pacientskými simulátory. Výzkumná část bakalářské práce je zaměřena na zjištění kritických bodů před, během a po zavedení nasogastrické sondy studenty druhého ročníku studijního programu Zdravotnické záchranářství na pacientském simulátoru. Výstupem práce je článek připravený k publikaci.
The objective of this bachelor's thesis is to determine critical points in simulation-based teaching of students of the Paramedic Rescue study programme in the field of nasogastric intubation. The ability to perform nasogastric intubation is an essential skill of every paramedic. In order to minimize the potential for complications to arise, it is important to follow recommended procedures, as even the ability to assess proper placement of the tube holds a major role. Medical simulation method of teaching allows students to acquire skills in a very efficient manner without risking a chance to cause damage to a patient. For these reasons, it is an indispensable of a paramedic's training. The conceptual section of this thesis reviews basic information about nasogastric tubes and particularities of nursing care, including nasogastric intubation and extraction of the tube. The history, importance and methodology of simulation-based teaching is also examined. The research section of this thesis is focused on detecting critical points before, during and after a nasogastric intubation is performed by a student. Specifically, second year students of the Paramedic Rescue study programme were surveyed. The output of this paper is an academic article prepared for publishing.
Description
Subject(s)
enterální výživa, nasogastrická sonda, ošetřovatelská péče, simulační výuka, zdravotnický záchranář, enteral nutrition, nasogastric tube, nursing care, simulation learning, paramedic
Citation
ISSN
ISBN