Proces agilního releasu SW produktů

Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na historický posun vývoje SW od základních způsobů až po současné trendy v oblasti metodik vývoje SW, kterými jsou například agilní metodiky, jako Scrum nebo jeho rozšířené verze. V této části dochází k vysvětlení základních principů, na jakých se tyto metodiky zakládají. Dále na to navazují další kapitoly, které jsou s agilním vývojem úzce spojeny. V praktické části této práce dochází k popsání technické infrastruktury MyŠkoda Platform. Další část se zaměřuje na proces vývoje, kde je popsán způsob, jakým probíhá vývoj mobilní aplikace, testování a následné vydání aplikace. Po analýze a popsání současného stavu dochází k návrhům pro možnost zrychlení a optimalizace celého procesu.
The bachelor thesis focuses on the historical shift of SW development from basic development methods to current trends in the field of SW development methodologies, such as agile methodologies like Scrum or his extended versions. This thesis explains the principles underlying these methodologies. This is followed by other chapters that are closely related to agile development. The practical part of this thesis describes the technical infrastructure of the MyŠkoda Platform. The next part of the thesis focuses on the development process, describing how the mobile application development, testing and release of the application takes place. After the analysis and describing the current state of development, suggestions are made for the possibility of speeding up and optimizing the whole process.
Description
Subject(s)
Agilní metodiky vývoje softwaru, LeSS, SAFe, Scrum, Škoda Auto a.s, Release management
Citation
ISSN
ISBN