Očekávání pozůstalého rodiče a MŠ v přístupu k dítěti v předškolní výchově

Abstract
Bakalářská práce se zabývá obtížnou životní situací, která může nastat úmrtím jednoho z rodičů dítěte navštěvujícího mateřskou školu. Cílem bakalářské práce je zjistit od pozůstalých rodičů předškolních dětí, jaký přístup očekávají od mateřské školy v krizové situaci, kdy dítě ztratí jednoho z rodičů. Dále je cílem zjistit, do jaké míry se očekávání rodičů a přístup učitelů mateřské školy potkávají a zda učitelé mateřské školy dokáží očekávání rodičů vhodně naplňovat. Vzhledem k cíli výzkumného šetření je využit kvalitativní přístup. Výzkumné šetření je provedeno ve vybrané mateřské škole za použití polostrukturovaných rozhovorů s pozůstalými rodiči a s učitelkami mateřské školy. Vzorek výzkumného šetření tvoří tři pozůstalí rodiče dětí a čtyři učitelky mateřské školy. Hlavním zjištěním bakalářské práce je, že pozůstalí rodiče nepožadují pomoc mateřské školy s vysvětlením úmrtí druhého rodiče dítěti a ani poté mateřské škole nesdělí, jaké vysvětlení pro dítě zvolili. Žádný rodič nevyužil možnou pomoc mateřské školy pro sebe ani pro dítě. Pozůstalí rodiče si přejí, aby prostředí mateřské školy bylo oproštěno od smrti druhého rodiče a dítě zde mohlo zažívat jen radost z kontaktu s vrstevníky.
The bachelor thesis deals with a difficult life situation, which can occur with the death of one of the parents of a child attending kindergarten. The aim of the bachelor thesis is to find out from the surviving parents of preschool children what approach they expect from the kindergarten in a crisis situation when the child loses one of the parents. It is also an objective to find out to what extent the expectation of parents and the approach of kindergarten teachers meet and whether kindergarten teachers can fulfill parents' expectations appropriately. Due to the purpose of the research, a qualitative approach is used. The research is carried out at a selected nursery school using semi-structured interviews with surviving parents and kindergarten teachers. A sample of the survey is made up of three surviving parents and four kindergarten teachers. The main findings of the bachelor thesis are that the surviving parents do not ask for help from the kindergarten to explain the death of the other parent to the child and even after they do not tell the kindergarten anything about explanation they have chosen. Parents did not use the kindergarten's possible help for themselves or for the children. The surviving parents wish that the kindergarten environment is relieved from the death of the other parent and the children could only experience joy in contact with peers.
Description
Subject(s)
dítě, předškolní věk, smrt, rodiče, ztráta blízké osoby, mateřská škola, učitelka mateřské školy, child, preschool age, death, parents, loss of a relative, kindergarten, kindergarten teacher
Citation
ISSN
ISBN