Volnočasové aktivity dětí s ADHD pohledem rodiče versus cvičitele (vychovatele)

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá dítětem staršího školního věku s poruchou ADHD a nahlíží na jeho chování při vyplňování volného času. Cílem práce je objasnit čtenáři termín ADHD a dále porovnat projevy vybraného jedince v průběhu volnočasových aktivit v domácnosti a ve volnočasové organizaci Sokol pod vedením cvičitele. Dále usiluje o pochopení těchto jedinců a klade si za cíl přispět k jejich lepšímu zařazení do kolektivu. Práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a empirickou. Teoretická část představuje bližší charakteristiku poruchy ADHD, pojednává též o období pubescence a dodává vymezení pojmu volný čas. Součástí je také stručné seznámení s ČOS a tělocvičnou jednotou Sokol Ostroměř. Empirická část je věnována případové studii, která byla sestavena na základě dat z dotazníků vytvořených na bázi volných otázek. Získané informace jsou následně porovnány a sepsány do závěrečné analýzy. Součástí empirické části jsou též doporučení pro cvičitele a rodiče plynoucí z analýzy.
The bachelor's thesis deals with a child of older school age with ADHD and looks at his/her behaviour in filling leisure time. The aim of the paper is to clarify the term ADHD for the reader and also to compare the manifestations of the selected individual during leisure activities at home and in a Sokol leisure organization under the guidance of a practitioner. It further seeks to understand these individuals and contributes to a better involvement of these individuals in a group. The thesis is divided into two parts, namely theoretical and empirical. The theoretical part offers a closer characteristics of the ADHD disorder, it also discusses the period of puberty and explains the definition of the concept of leisure. It also includes a light introduction to the ČOS and the Sokol Ostroměř gymnastic union. The empirical part is devoted to the case study, which was compiled on the basis of data from a questionnaire based on open-ended questions. The information obtained are then compared and written up in the final analysis. The empirical part also includes the recommendations for practitioners and parents resulting from that analysis.
Description
Subject(s)
ADHD, Sokol, volný čas, dítě staršího školního věku, cvičitel
Citation
ISSN
ISBN