Výpočet řezů puklinových sítí v grafických souborech programu GMSH

Title Alternative:The calculation of fracture network cuts in graphic files of GMSH program
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Dnes je často používaným nástrojem pro analýzu a výpočty fyzikálních jevů reálných objektů matematické modelování. Nejběžnějším postupem řešení těchto úloh je tzv. numerické řešení, kdy je původní nekonečně rozměrná úloha nahrazena konečně rozměrnou úlohou. Tento postup nazýváme tzv. diskretizací úlohy. Z důvodu podrobnějšího sledování těchto jevů je nutno provádět řezy objektů. Řezy vznikají buď řezem roviny přímkou - v případě 2D útvaru, nebo řezem objektu rovinou - v případě 3D útvaru. Řezy puklinových sítí jsou předmětem této bakalářské práce. Protože aplikace GMSH možnost více řezů najednou, ani jeden řez ve více souborech najednou neumožňuje, je cílem takový program vytvořit. V práci je popsán nejen samotný program pro zpracování grafických souborů programu GMSH, ale i principy a metody, na jejichž základě jsou jednotlivé algoritmy programu postaveny. V závěru je prezentován test vytvořeného softwaru a porovnávání jeho výsledků s výsledky dosaženými v programu GMSH.
The mathematical modeling is method which is often used for analysis and calculation of physical phenomenon in real objects. Most common way is numerical solution, which means that the original, infinitely dimension problem is replaced by finite-dimension. This process is called discretization. For better monitoring these effects is necessary to make cuts. The cuts of fractured network are the subject of this bachelor thesis. The aim is to program the application which will process graphical files of GMSH program. In the thesis there is not only description of the program, but also principles and methods on which the algorithms of the program are based on. At the end there is a comparison between the results of the program and results made in GMSH.
Description
katedra: KMO; rozsah: 39 s.
Subject(s)
pukliny, puklinová síť, gmsh, *.pos soubory, fractures, fracture network, gmsh, *.pos files
Citation
ISSN
ISBN