Aplikace statistických metod a postupů při vyhodnocování dat z výběrových šetření ve výrobním podniku

Abstract
Předkládaná bakalářská práce se zabývá vyhodnocováním dat z dotazníkového šetření ve výrobním podniku ABX, spol. s.r.o., a to prostřednictvím vhodných statistických metod a postupů. Hlavním cílem této práce je prozkoumat spokojenost zaměstnanců s jejich stávajícím pracovním místem ve vybraném podniku. Náplň teoretické částí se skládá ze základních informací o personální práci v podniku, jedná se zejména o spokojenost zaměstnanců, motivování a odměňování. Pozornost je dále věnována druhům proměnných a popisu konkrétní firmy. V praktické části jsou vyhodnocena data, která se týkají spokojenosti zaměstnanců. Tato data byla získána dotazníkovým šetřením a zpracována za použití vhodných statistických metod a postupů. Na základě získaných poznatků jsou formulovány návrhy na zlepšení a opatření, které lze využít ke zvýšení spokojenosti zaměstnanců pro daný podnik.
The submitted Bachelor thesis deals with the evaluation of data from the questionnaire investigation in the manufacturing business of ABX, spol. s.r.o., through appropriate statistical methods and procedures. The main aim of this work is to explore employee satisfaction with their existing job in the selected business. The content of the theoretical part consists of basic information about personnel work in the company, namely employee satisfaction, motivation and remuneration. Attention is also paid to the types of variables and descriptions of a particular firm. In the practical part, data are evaluated regarding employee satisfaction. This data was obtained through a questionnaire investigation and processed using appropriate statistical methods and procedures. On the basis of the lessons learned, suggestion
Description
Subject(s)
dotazníkové šetření, motivace, odměňování, proměnné, spokojenost, variabilita, zaměstnanci
Citation
ISSN
ISBN