Vyhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku

Abstract
Cíl této bakalářské práce je vyhodnocení finanční výkonnosti vybraného podniku. Pro tuto práci byl zvolen podnik Euro SITEX, který se zabývá prodejem průmyslových sít. Pro splnění tohoto cíle je použita finanční analýza, která využívá znalosti z teoretické části, především horizontální a vertikální analýzu, analýzy rozdílových a poměrových ukazatelů ataké moderní ukazatel EVA. Tato analýza je sestavená pro období 2017-2020, je zaznamenána v tabulkách a pomocí grafů interpretována. Dalším cílem je komparace s konkurenční společností. Na závěr této práce dochází k hodnocení finanční výkonnosti podniku a k návrhu pro zlepšení finanční situace.
The aim of this bachelor thesis is to evaluate the financial performance of a selected company. Euro SITEX, which is the chosen company, deals with industrial screen. Financial analysis is used in order to reach the aim of the thesis. Financial analysis uses knowledge from the theoretical part, especially horizontal and vertical analysis, analysis of differential and ratio indicators, as well as a modern EVA indicator. The analysis is based on the data from the particular period of time (2017 - 2020) and tables and graphs are used to utilize the data. Another aim is to compare Euro SITEX with its competition. At the end of this work there is an evaluation of the financial performance of the company and a proposal to improve the financial situation.Performance, financial analysis, financial indicators, financial statements, performance evaluation
Description
Subject(s)
Výkonnost, finanční analýza, ukazatele finanční analýzy, účetní výkazy, hodnocení výkonnosti, Performance, financial analysis, financial indicators, financial statements, performance evaluation
Citation
ISSN
ISBN