Euklidova zahrada

Abstract
Cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit světelnou instalaci, správně vybrat její umístění a vytvořit tak celistvé prostředí, které divákovi umožní intenzivně a zúčastněně prožít okamžik velice odlišný od každodenního prožívání světa.Cílem teoretické časti bakalářské práce je pak osvětlit motivaci, využitou inspiraci, samotnou genezi nápadu, použité nástroje a možný budoucí vývoj tématu.V instalaci divák nalezne skleník, v jehož středu se nachází žárovka. Stěny skleníku jsou vyplněny transparentními deskami pokrytými paralelními mikročočkami, takzvanými lentikulárními čočkami. Správným vrstvením a orientací čoček vzniká na jejich povrchu díky refrakci světla sekvence hologramů ukazujících proces vzniku 3D tělesa z bodu přes linii a plochu. Představení je doplněno o pohyb žárovky.Zrozené tvary se jeví jako autonomní organismy, protože se zde rodí jakoby z ničeho. Jsou to jakési matematické rostliny, divák se nachází v Euklidově zahradě.Euklidés je označován za nejvýznamnějšího geometra a matematika antického světa. V jeho nejdůležitějším díle 'Základy' shrnul práci jeho předchůdců, přinesl mnoho nového do světa matematiky a geometrie a například i definoval zlatý řez. Kniha byla využívaná pro studijní účely více než 2000 let. Tématem práce se stává percepce a poetizace světa matematiky.
The goal of the practical part of the bachelor's thesis is to create a lighting installation, choose the right location, and create a holistic environment that will allow the viewer to intensely and participantly experience a moment very different from the everyday experience of the world.The aim of the theoretical part of the bachelor's thesis is to shed light on the motivation, inspiration used, the very genesis of the idea, the tools used, and the possible future development of the topic.In the installation, the viewer finds a greenhouse with a light bulb in the middle. The walls of the greenhouse are filled with transparent plates covered with parallel microlenses, so-called lenticular lenses. Due to the refraction of light, the correct layering and orientation of the lenses create a sequence of holograms on their surface, showing the process of formation of a 3D body from a point across a line and a surface. The performance is complemented by the movement of a light bulb.The born shapes appear as autonomous organisms because they are born here out of nowhere. They are a kind of mathematical plant; the viewer is in Euclid's garden. Euclid is called the most important geometer and mathematician of the ancient world. In his most important work, The Basics, he summarized the work of many of his predecessors, brought much new to the world of mathematics and geometry, and, for example, defined the golden ratio. The book has been used for study purposes for more than 2,000 years.
Description
Subject(s)
světelná instalace, umělecká instalace, hologram, iluze, lentikulární čočky, light installation, art installation, hologram, illusion, lenticular lenses
Citation
ISSN
ISBN