Analýza pojistného trhu vybrané oblasti světa - SLOVENSKO

Title Alternative:Analysis of insurance market in some part of the world - SLOVAKIA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of my diploma paper is the description of the slovak insurance market, his history, legislation and segmentation by different aspects. I focused not only on the insurance market but also at factors that affects this market. The first part of this work deal with history and progression of slovak insurance market. I am following the progression from the beginnig of the insurance in Slovakia in the year 1919, revolution at the insurance in the year 1989 and I am getting to present. The second part of my work is engaged in legislative regulation of slovak insurance. I am trying to approach the most important laws which are in this area. The third part targets on the structure of slovak insurance market according to insurers. I am concerned with position of insurance companies on market, their activity, proportion of foreign capital and activity of Slovenská asociácia poisťovní. The fourth part deal with structure of slovak market according to insurance products. I am concerned with segmentation based on life insurance and non-life insurance. The last chapter describes factors that reacts on insurance market. It values mainly burden of losses, pension revision and assesment revision at Slovakia and changes after the entrance of the Slovak republic to the European union.
Cieľom mojej diplomovej práce je popísať slovenský poistný trh, jeho históriu, legislatívu a členenie z rôznych hľadísk. Zameriavam sa nielen na poistný trh ako taký, ale aj na faktory ovplyvňujúce tento trh. Prvá časť tejto práce sa zaoberá históriou a vývojom slovenského poistného trhu. Sledujem v nej vývoj od počiatkov poisťovníctva v Slovenskej republike v roku 1919, prevrat v poisťovníctve v roku 1989 a dostávam sa až po súčasnosť. V druhej časti práce sa venujem legislatívnej úprave slovenského poisťovníctva. Snažím sa priblížiť najdôležitejšie zákony, ktoré v tejto oblasti pôsobia. Tretia časť je zameraná na štruktúru slovenského poistného trhu podľa poistiteľov. Sledujem v nej postavenie jednotlivých poisťovní na trhu, ich činnosť, podiel zahraničného kapitálu v slovenských poisťovniach a činnosť Slovenskej asociácie poisťovní. V štvrtej časti sa zaoberám štruktúrou slovenského trhu podľa poistných produktov. Sústreďujem sa hlavne na členenie podľa životného a neživotného poistenia. Posledná, piata kapitola popisuje faktory pôsobiace na poistný trh. Vyhodnocuje sa v nej hlavne škodovosť, dôchodková a daňová reforma v SR a zmeny po vstupe Slovenska do Európskej únie.
Description
katedra: KPO; rozsah: 80 s., 16 s. příloh
Subject(s)
insured sum, insurance clauses, deductible, insurance market, insurance legislation, life insurance, non - life insurance, funding, premium, insurance benefit, supplementary insurance, control, insurance stock, financial services, poistná suma, poistné podmienky, spoluúčasť, poistný trh, poistná legislatíva, životné poistenie, neživotné poistenie, zaistenie, poistné, poistné plnenie, pripoistenie, dohľad, poistný kmeň, finančné služby
Citation
ISSN
ISBN