Sportovní a pohybové aktivity u studentek Technické univerzity v Liberci

Title Alternative:Sport and physical activities in female students of Technical University of Liberec
Abstract
Hlavním cílem této bakalářská práce je zjištění postojů studentek Technické univerzity v Liberci ke sportovní a pohybové aktivitě. Tato bakalářská práce vychází z dotazníkovém šetření. Výzkum byl prováděn u studentek prvního ročníku na pěti fakultách (strojní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, textilní, mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a ekonomické fakultě), kdy celkem bylo rozdáno 365 dotazníků. Zjištěné výsledky jsou graficky vyjádřeny. Z výzkumu vyplývá, že více než třetina z dotazovaných se PA neúčastní za týden ani jednou, zbylé studentky PA provozují více než jednou týdně. Nejdůležitější význam pro vykonávání PA je pro studentky zdravotní a zábavný. Časový a finanční faktor dominuje mezi faktory, které jsou důležité pro vykonávání PA. Jako formu výuky upřednostňují respondentky semestrální výuku. Mezi individuálními sporty zřetelně dominuje plavání. Z nabídky týmových sportů zvolila nadpoloviční většina kolektivní míčovou hru volejbal. Nejčastěji volenými kondičními aktivitami byla taneční pohybová činnost zumba, posilování a powerjóga. Mezi kurzovou a víkendovou výukou studentky volily letní pohybovou činnost in-line bruslení druhou nejčastější činností byl zimní sport snowboarding. Zjištěné výsledky u jednotlivých fakult se výrazně nelišily. Podle těchto výsledků, můžeme doporučit Technické univerzitě v Liberci, aby se výsledným aktivitám v budoucnosti věnovala.
Description
61 s., 1 s. příl. :grafy +CD ROM
Subject(s)
sports activities, sportovní aktivity
Citation
ISSN
ISBN