Taktické rukavice

Abstract
Tématem práce jsou taktické rukavice. První část shrnuje vývoj rukavic a jejich historii. Dále uvádí několik druhů speciálních vojenských rukavic, které jsou součástí výstroje Armády České republiky. Popisuje materiály použité na výrobu taktických rukavic. Úkolem práce je inovace stávajících taktických rukavic. Úkol byl realizován praktickým vyzkoušením tří typů taktických rukavic v praxi. Výsledky, které vyplynuly z testování, byly vyhodnoceny. Výsledkem práce je navržení taktických rukavic, které splňují požadavky na vylepšení starých rukavic. Závěrem práce je nalezení faktu, že trh je nasycen rukavicemi rozličné kvality a materiálového složení, ale stále nejsou splněny všechny požadavky zároveň.
The topic of the work is tactical gloves. The first part summarizes the development of gloves and their history. It also lists several types of special military gloves that are part of the equipment of the Army of the Czech Republic. Describes the materials used to make tactical gloves. The task of the work is to innovate existing tactical gloves. The task was realized by practical testing of three types of tactical gloves in practice. The results of the testing were evaluated. The result of the work is the design of tactical gloves that meet the requirements for improving old gloves. The conclusion of the work is to find the fact that the market is saturated with gloves of different quality and material composition, but still some requirements are not met.
Description
Subject(s)
taktické rukavice, materiálové vlastnosti, požadavky na ochranu, ochranný oděv, materiál, tactical gloves, material properties, requirement of protection, protective clothing, material
Citation
ISSN
ISBN