Projevy agrese u jedinců s těžším mentálním postižením

Title Alternative:Manifestation of agresive behaviour by the individuals with serious mentally handicapedd
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work is considered in questions of aggressiveness and problematical behavior by the individuals with serious mentally handicap. Goal of this work was to explore the manifestations of aggressive behavior in the institution of social care. Work is composed from theoretical and practical part. In theoretical part are defined the terms mentally handicap (cephalonia), pervasive developmental disorder, aggression and problematical behavior. In theoretical part we also mentioned reasons of rise of problematical behavior and influences on it, prevention and method of remedy. In practical part we used the method of content analysis of company records of 63 people. We took the connection between the level of mentally handicap and occurence of problematical behavior. Next we put mind to elementary types, intensity and frequency of aggressive manifestations. The results adverts to some preferences in manifestations of problematical behavior.
Bakalářská práce se zabývala problematikou agresivity a problémového chování u jedinců s těžším mentálním postižením. Cílem práce bylo zmapovat projevy agresivního chování v zařízení ústavní sociální péče. Práci tvořila část teoretická a praktická. Teoretická část se snažila definovat a vysvětlit pojmy mentální retardace, pervazivní vývojové poruchy, agrese, a problémové chování. V teoretické části uvádím také příčiny vzniku a vlivy působení na agresivní chování, prevenci a metody nápravy. Praktická část se opírá především o metodu obsahové analýzy spisové dokumentace na vzorku 63 osob. Zjišťovala se souvislost mezi stupněm mentálního postižení a výskytem problémového chování. Dále pak jsme se zabývaly základními typy, intenzitou a frekvencí agresivních projevů. Výsledky poukazují na některé preference v projevech problémového chování.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 53 s., 7s. obr. příloh
Subject(s)
agrese, mentální retardace, problémové chování, aggression, mental retardation, challenging behavior
Citation
ISSN
ISBN