Sráživost bavlněných tkanin v praní (Rozměrové změny bavlněných tkanin v důsledku působení vlhkosti)

Title Alternative:CONTRACTILITY OF COTTON FABRIC IN WASHING PROCESS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá sráživostí bavln ných tkanin v praní. Cílem práce bylo prostudovat mechanismy, které jsou p í inou sráživosti bavln ných tkanin a najít vztah mezi t mito mechanismy a jejich vlivem na zm nu rozm r tkaniny. Diplomová práce je rozd lena do n kolika ástí. V první ásti jsou popsány základní charakteristiky bavlny, podstata zkoušení materiál a jsou zde zaneseny normy, které upravují zjiš ování sráživosti bavln ných tkanin. Druhá ást práce se zabývá teoretickým principem sráživosti tkanin. Podrobn ji popisuje, k jakým zm nám dochází ve struktu e tkaniny vlivem p sobení vody a jak se v d sledku t chto zm n tkanina sráží. Studiu matematických model je v nována t etí ást práce. V ní jsou zmín ny modely, které popisují sráživost bavln ných tkanin a na jejich základ je vytvo en jednoduchý model sráživosti bavln ných tkanin. Tento jednoduchý model vysv tluje nejzákladn jší princip srážení bavln ných tkanin. Následuje experimentální ov ení a záv re ná kapitola.
This graduation theses consider contractility of cotton. Graduation theses is divided to a parts. In the first part, there is describing a basic characteristic of cotton and talking about textile testing, here are standard specifications and norms too. The second part be engaged in contractility principle. Here are elaborate many changes in pattern in consequence of water. Mathematical models are describing in the third part of graduation these. Editarialization of self inference about basest principle of changes in petern in consequence of water is here too. Next part of this work is about conducting an experiment and discussion about it. Following part is summary of important elements.
Description
katedra: KTT; přílohy: CD rom - plné znění DIP; rozsah: 68 stran
Subject(s)
sráživost, bavlna, contractility, cotton
Citation
ISSN
ISBN