Vliv syndromu CAN na školní výkony dětí umístěných v dětském domově

Title Alternative:The influence of CAN syndrome to the school performance of childern placed in childern´s homes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor´s report was concentrated on the problem of the children who are afflicted by the syndrom CAN and are upbrought in a children´s home, and on the influence of their experience on their school achievements and results. Its aim was to show the problem of the syndrom CAN within his forms, occurrence, its display, the syllabus of the character of the institution of the constitutional upbringing, such as the children´s home, and pointing out that there is a connection between the syndrom CAN and the shool achievements and results and also the total school avails. Theoretical part was, thanks to processing and presentation of the scientific sources, describing the problem of syndrom CAN, its forms, the display, the occurrence, risk groups and the possibilities of the prevention. It was explaining the notions such as the school achievement, motivation, self-rating, and at its last part the notion the children´s home. Empirical part was discovering, by the method of the constant comparation, subject analysis of the documents and explorational method, the influence of the syndrom CAN on the school achievements of children in the analytical sample.
Bakalářská práce se zabývala problematikou dětí postižených syndromem CAN vyrůstajících v dětském domově a vlivem této jejich zkušenosti na školní výkony a výsledky. Jejím cílem bylo seznámení s problematikou syndromu CAN včetně jeho forem, výskytu či projevů,nástin charakteru zařízení ústavní výchovy jakým je dětský domov a v neposlední řadě poukázání na souvislosti mezi syndromem CAN a školními výkony, výsledky a celkovým školním prospěchem. Teoretická část popisovala pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů problematiku syndromu CAN, jeho formy, výsky, projevy, rizikové skupiny či možnosti prevence.Objasňovala pojmy jako školní výkon, motivace, sebehodnocení a ve své poslední části pojem dětský domov.Empirická část zjišťovala pomocí metody konstantní komparace, obsahové analýzy dokumentů a explorativní metody vliv syndromu CAN na školní výkony dětí tvořících výzkumný vzorek.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 73 s.
Subject(s)
problem of the syndrom can, school achievements, children´s home, influence of the syndrom of the can on the school achievements of the children set into the children´s home, practical part, empirical part, method of the constant comparation, subject analysis of the documents, explorational method, negative attitude towards school, the motivation, preparation for the classes, individual access, problematika syndromu can, školní výkon, dětský domov, vliv syndromu can na školní výkony dětí umístěných v dětském domově, praktická část, empirická část, metoda konstantní komparace, obsahová analýza dokumentů, explorativní metoda, negativní postoj ke škole, motivace, příprava na vyučování, individuálního přístupu
Citation
ISSN
ISBN