UX testování při vývoji stavebního softwaru

Abstract
Bakalářská práce se zabývá definicí uživatelského prožitku a jeho následném testování na reálném produktu v praxi. Popisuje formování a definování pojmu User Experience v minulosti až po jeho zavedení v současné době. V práci jsou popsány techniky testování User Experience, jeho zásady a vhodnost použití pro různé účely. V praktické části je uveden příklad polostrukturovaného testování na softwaru pro řízení investic ve stavebnictví. Před samotným průběhem je vytvořen scénář testování, který je adekvátní k účelu produktu. Výstupem testu je zhodnocení jednotlivých kroků scénáře a stanovení bodů, na které je důležité se při následné analýze zaměřit. Poté jsou navržena vylepšení, které budou vést k lepšímu uživatelskému prožitku při používání daného softwaru. Celý proces je následně shrnut v závěrečné kapitole.
The bachelor thesis deals with the definition of user experience and its subsequent testing on real product in practice. It describes the formation and definition of the term User Experience in the past until its introduction to the nowdays. The work describes User Experience testing techniques, principles and suitability for various purposes. There is an example of semi-structured testing of investment management software in the construction industry in the practical part. Before the course itself, a test scenario is created that is adequate for the purpose of the product. The outcome of the test is the assessment of the individual steps of the scenario and the determination of the points on which are important to focus on the analysis. After that are proposed improvements that will lead to better user experience when using the software. The whole process is summarized in the final chapter.
Description
Subject(s)
aspekty ux, historie UX, moderované testování, nemoderované testování, testování UX, uživatelský prožitek, UX aspects, UX history, moderated testing, unmoderated testing, UX testing, UserExperience
Citation
ISSN
ISBN