Děti v ústavní péči

Title Alternative:Children in Institutional Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce sledovala problematiku dětí umístěných do ústavního zařízení. Samotnou práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která se zabývala právními normami, přiblížila druhy ústavních zařízení a formy náhradní rodinné péče. Další kapitoly byly věnovány postupům orgánů sociálně právní ochrany dětí při umísťování dětí do ústavní péče, syndromu CAN, rizikovým skupinám dětí a dospělých. Praktická část obsahovala stanovení předpokladů, charakteristiku výběrového souboru, použité metody práce a rozbor získaných informací. Předmětem této části bylo analyzovat chování dětí v dětských domovech, zjistit jaké jsou nejčastější důvody pro nařízení ústavní výchovy a v neposlední řadě byla práce zaměřena na psychologické aspekty a dopady ústavní péče na vývoj chování dětí. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat získání a zpracovaní názorů odborníků z praxe na umisťování dětí do ústavních zařízení.
The bachelor paper is focused on the issues of children in institutional care. There are two major areas to be analyzed, i.e. the theoretical part - observing legal rules, types of institutions, forms of substitutive family care. The following chapters are dedicated to procedures of authorities for socially-legal protection of children (OSPOD) regarding placement of children into institutional care, CAN syndrome, risk groups of children and adults. The practical part includes expectations, a selection set and its characteristics, used methods, information analysis. This part is mainly dedicated to analysis of children`s behavior in children`s homes, reasons for institutional care orders, psychological aspects and impacts of institutional care on children`s behavioral development. The most valuable asset of the BP has been cooperation with experts dealing with placement of children into institutional care.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 56 s., 5 s. příloh
Subject(s)
ústavní výchova, právní rámec problematiky, sociálně právní ochrana dětí, náhradní rodinná péče, ústavní zařízení, syndrom can, deprivace, institutional care, problems` legal framework, socially-legal protection, of children, substitutive family care, institutions, can syndrome, deprivation
Citation
ISSN
ISBN