Inovace přípravku pro měření radiální tuhosti valivých ložisek s funkcí axiálního předpětí

Abstract
Diplomová práce se zabývá inovací přípravku pro měření radiální tuhosti valivých ložisek. Cílem inovace je stanovení radiální tuhosti valivých ložisek na základě experimentálního měření. Práce popisuje proces generování konceptů a výběr optimální varianty na základě zvolených kritérií. Obsahem práce je detailní konstrukce 3D modelu přípravku a jeho ověření metodou FMEA a napěťovou analýzou FEM. Experimentální část práce stanovuje metodiku měření pomocí inovovaného přípravku a zabývá se metodikou vyhodnocení naměřených dat. Závěrečná část je věnována optimalizaci přípravku metodami TRIZ a ekonomickému zhodnocení projektu.
The aim of this thesis is innovation of the fixture for measurement of the radial stiffness of the roller bearing. The goal of the innovation is to determine the radial stiffness based on the experimental measurement. The thesis describes the process of generation of the concepts and selection of the optimal variant based on the chosen criterions. The thesis includes detailed construction of the 3D model and its verification using the FMEA method and the FEM stress analysis. The experimental part of the thesis determines methodology of the measurement using this fixture and methodology for the result processing. The final part of the thesis describes the TRIZ optimization of the measurement fixture and the economical valorization of the whole project.
Description
Subject(s)
valivá ložiska, tuhost, radiální, inovace, měření, přípravek, experiment, konstrukce, roller bearings, rigidity, radial, innovation, measurement, fixture, experiment, design
Citation
ISSN
ISBN
Collections