Politicko-geografická specifika a problémy Španělského království

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzicko-geografická, socio-ekonomická specifika a především na aktuální problémy Španělska. Jedná se o katalánský separatismus a hospodářskou krizi, která přišla v roce 2008. Cílem této práce je analyzovat důvody, které vedou Katalánsko k touze po osamostatnění. Poskytnout srozumitelný přehled událostí a následné reakce španělské vlády. Dále popsat příčiny hospodářské krize a její dopad na Španělsko. Španělská ekonomika se postupně zotavuje, ale některé makroekonomické ukazatele jsou stále poznamenané krizí, jako například nezaměstnanost.
This bachelor thesis is focused on political-geographic, socio-economic specifics and mainly on actual problems of Spain. It´s a case of Catalan separatism and the economic crisis that came in 2008. This thesis aims to analyze the reasons that lead Catalonia to a desire for independence. Provide a comprehensive overview of the events and subsequent reactions of the Spanish government. Further describe the causes of the economic crisis and its impact on Spain. The Spanish economy is gradually improvement but some macroeconomic indicators are still marked by a crisis, such as unemployment.
Description
Subject(s)
Španělsko, Katalánsko, separatismus, nezávislost, referendum, ekonomika, krize, nezaměstnanost, Spain, Catalonia, separatism, independence, referendum, economy, crisis, unemployment
Citation
ISSN
ISBN