Změna účetní metody oceňování zásob vytvořených vlastní činností v průběhu existence účetní jednotky

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou oceňování zásob vytvořených vlastní činností v rámci výrobního podniku. V teoretické části jsou diskutovány legislativní požadavky na tato ocenění a vymezeny pojmy jako jsou přímé a nepřímé náklady. Dále se teoretická část věnuje důležitosti volby metody ocenění zásob vytvářených vlastní činností z pohledu manažerského účetnictví. V neposlední řadě je zkoumána možnost změny metody ocenění. Praktická část práce v rámci případové studie analyzuje metodu ocenění takovýchto zásob v konkrétní společnosti. Zkoumá druhy, principy a struktury kalkulací, které na jejich schématech popisuje. V závěru je uvedeno shrnutí jednotlivých výstupů této případové studie, rizika vyplývající ze současného stavu konkrétního podniku. V poslední části jsou shrnuty dva návrhy na zlepšení, které z případové studie vyplynuly.
The bachelor thesis deals with the issue of valuation of inventories created by own production within the production company. The theoretical part discusses the legislative requirements for these valuations and the definition of concepts such as direct and indirect costs. Furthermore, the theoretical part deals with the importance of the choice of the method of valuation of inventories generated by own production from the perspective of management accounting. Finally, the possibility of changing the valuation method is summarised. The practical part of the thesis deals with the valuation method of such inventories in a specific company within the of a case study. It describes the types, principles and structures of the calculations and explains them on their diagrams. It concludes with a summary of the individual conclusions of the case study, the risks arising from the current state of the particular company. Finally, two suggestions for improvement that emerged from the case study are summarised.
Description
Subject(s)
Ocenění, zásoby, přímé náklady, nepřímé náklady, kalkulace, změna metody, zákon o účetnictví, manažerské účetnictví, ocenění zásob vytvořených vlastní činností, kalkulace plných nákladů, kalkulace variabilních nákladů, finanční ukazatelé, finanční analýza, sumační přirážková kalkulace, diferencovaná přirážková kalkulace, zásada konzistentnosti, Valuation, inventories, direct costs, indirect costs, costing, method change, accounting law, management accounting, valuation of internally generated inventories, full costing, variable costing, financial ratios, financial analysis, summation surcharge calculation, differentiated surcharge calculation, the principle of consistency
Citation
ISSN
ISBN